Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ CALLANONLINE.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w callanonline.pl

 

 • 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach:
 1. W zajęciach w callanonline.pl może uczestniczyć Słuchacz, który:
 2. a) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania (w przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy rodziców/opiekunów prawnych ucznia),
 3. b) nie zalega z regulowaniem należności,
 4. c) stosuje się do zasad regulaminu,
 5. Nowi słuchacze są przydzielani do poszczególnych grup językowych wg stopnia opanowania języka. 
 6. O ewentualnej zmianie przydzielonej grupy każdorazowo decyduje Lektor w porozumieniu z kierownictwem callanonline.pl.
 7. W przypadku wolnych miejsc w grupach istnieje możliwość dołączenia do trwających już zajęć w trakcie trwania kursu. Maksymalna ilość osób w grupie wynosi 10.
 8. W przypadku, gdy planowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby uczestników (minimum 5 osób), szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie w inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej sumy pieniędzy.
 • 2 Prawa i obowiązki słuchacza
 1. Zapisanie się do Szkoły Językowej callanonline.pl jest równoznaczne z udostępnieniem danych osobowych. Informacje na temat sposobu przetwarzania danych przez callanonline.pl znajdują się na stronie internetowej szkoły w menu RODO.
 2. Słuchacz ma prawo do uzyskania informacji na temat postępów w nauce, w tym otrzymania Certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu na danym poziomie.
 3. Słuchacz ma obowiązek pisania okresowych testów sprawdzających wiedzę.
 4. Słuchacz który dołącza do stacjonarnych zajęć grupowych w trakcie trwania kursu zobowiązuje się do nabycia podręczników wskazanych przez nauczyciela i obowiązujących na danym kursie. Lektor poinformuje Słuchacza w jaki sposób można nabyć podręcznik. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Szkoły Językowej callanonline.pl i po uprzednim pisemnym poinformowaniu o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Jeżeli płatność za stacjonarny kurs grupowy jest rozłożona w systemie ratalnym na cały czas trwania kursu, wówczas osoba rezygnująca jest zobowiązana do zapłaty za okres kursu obejmujący 30-dniowy okres wypowiedzenia. 
 6. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania na terenie siedziby callanonline.pl oraz w innych miejscach, w których odbywają się organizowane przez szkołę zajęcia.
 7. Słuchacz ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane szkody i zniszczenia mienia callanonline.pl oraz mienia innych uczestników zajęć.
 8. Słuchacz ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody i następstwa szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie lub w związku z przebywaniem na terenie siedziby callanonline.pl.
 9. W przypadku dłuższej nieobecności na stacjonarnych zajęciach grupowych (3 zajęcia z rzędu) słuchacz ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w innej grupie (po ustaleniu terminu z lektorem). Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.
 10. Z końcem roku szkolnego słuchacze stacjonarnych zajęć grupowych, otrzymują dyplom ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia wszystkich testów cząstkowych i testu końcowego na 50%, oraz minimum 70% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci do lat 7.
 11. Słuchacz ma prawo do zgłaszania reklamacji na temat jakości świadczonych usług w formie pisemnej na adres [email protected]. W ciągu 14 dni dyrekcja udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonymi uwagami.
 • 3 Prawa i obowiązki Szkoły Językowej callanonline.pl
 1. callanonline.pl zapewnia słuchaczom naukę w grupach około 6 – 8 osobowych lub indywidualnie (1-2 osoby) zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej szkoły.
 2. W przypadku gdy w trakcie semestru ilość osób w grupie zmieni się, Szkoła Językowa callanonline.pl zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za kurs dla pozostałych członków grupy, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. callanonline.pl ma obowiązek poinformować słuchaczy o dokładnej liczbie godzin/zajęć w danym semestrze oraz zobowiązuje się prowadzić rzetelny wykaz odbytych zajęć wraz z listami obecności słuchaczy.
 4. callanonline.pl ma obowiązek wystawienia rachunku zgodnie z dokonaną wpłatą, na życzenie klienta.
 5. W przypadku odwołania zajęć Szkoła Językowa callanonline.pl ma obowiązek zapewnienia zastępstwa lub ustalenia innego terminu zajęć wraz z słuchaczami.
 6. W przypadku niezgłoszonej wcześniej nieobecności, dłuższej niż 4 spotkania pod rząd, callanonline.pl może poinformować o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich.
 7. callanonline.pl zobowiązuje się do informowania swoich słuchaczy o ewentualnym odwołaniu zajęć oraz do przekazania innych ważnych informacji telefonicznie lub poprzez e-mail wskazane przez kursanta w Umowie. W wyjątkowych przypadkach callanonline.pl zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w trybie natychmiastowym. W takim przypadku zajęcia zostaną zrealizowane w ustalonym ze słuchaczami innym terminie.
 8. callanonline.pl ma prawo zawiesić możliwość uczestnictwa słuchacza w zajęciach w przypadkach rażącego łamania postanowień regulaminu oraz wszczęcia postępowania prawnego, w szczególności w przypadku zalegania z płatnościami.
 9. callanonline.pl nie ma obowiązku zmiany harmonogramu zajęć ze względu na indywidualną prośbę klienta. Zmiana taka może nastąpić tylko po uprzednim ustaleniu tej kwestii z lektorem i pozostałymi członkami grupy.
 10. callanonline.pl ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży tylko podczas zajęć na terenie sal szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na zajęcia odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 11. callanonline.pl zastrzega sobie prawo własności oraz prawo do umieszczania zdjęć z zajęć na stronie internetowej szkoły i w innych materiałach reklamowych. Słuchacz zostanie poproszony o zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez callanonline.pl w odrębnej zgodzie.
 12. callanonline.pl zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych innym podmiotom współpracującym tylko na podstawie obowiązującego prawa t.j. na podstawie powierzenia ochrony danych osobowych.
 13. callanonline.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z powodów organizacyjnych
 • 4 Płatności
 1. Każdy Słuchacz otrzymuje przy zapisie pisemną wycenę kursu w podziale na miesięczne raty, zgodnie z cennikiem ustalonym przed rozpoczęciem semestru. Słuchacz jest zobowiązany do dokonywania płatności zgodnie z otrzymaną wyceną.
 2. Opuszczenie zajęć przez Słuchacza nie skutkuje obniżeniem miesięcznej raty za kurs. Jedynie w przypadku zgłoszonej wcześniej i uzasadnionej nieobecności trwającej dłuższej niż 3 tygodnie, bądź 6 spotkań, słuchacz ma prawo do otrzymania zniżki od raty za dany miesiąc.
 3. Słuchacz ma prawo do wpłaty całej kwoty należnej za kurs z góry i skorzystania z rabatu z tego tytułu lub do płatności w wyznaczonych ratach miesięcznych.
 4. Słuchacze uiszczający opłaty w systemie ratalnym mają obowiązek dokonania ich do 10 dnia danego miesiąca (z góry). W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat callanonline.pl zastrzega sobie prawo do pobierania ustawowych odsetek.
 5. W callanonline.pl obowiązuje system rabatowy określony w Cenniku.
 6. Opłaty za kursy stacjonarne przyjmowane są przez Lektora lub w formie przelewów na konto callanonline.pl. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko słuchacza oraz numer raty za którą zostaje dokonany przelew. 
 7. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności po uzgodnieniu z kierownictwem Szkoły Językowej callanonline.pl.
 • 5 Przepisy porządkowe
 1. Na terenie callanonline.pl obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu i substancji niedozwolonych.
 2. Słuchacz zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządku publicznego.
 3. Słuchacz oczekujący na zajęcia zobowiązany jest do zachowania ciszy.
 4. Na czas trwania zajęć słuchacze zobowiązani są do wyłączenia bądź wyciszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych tak, aby nie zakłócać przebiegu zajęć innym uczestnikom.
 5. W razie nie przestrzegania powyższych przepisów porządkowych lub w razie naruszenia innych norm dyscyplinarnych Słuchacz może zostać skreślony z listy uczestników kursu.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Wraz ze złożeniem podpisów na Umowie niniejszy Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego (wzajemnych praw i obowiązków) pomiędzy Słuchaczem a szkołą.
 2. Przed przystąpieniem do uczestnictwa w zajęciach Słuchacz zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem Szkoły Językowej callanonline.pl oraz Cennikiem i terminami płatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy kodeksu cywilnego.